Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. októbra 2004

Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozostrel nebesá, založil zem? Ťažká služba. Jeremiáš slúžil Hospodinovi ako prorok viac ako 40 rokov a slová Hospodinove, ktoré zvestoval, sa napĺňali jedno za druhým. Odmietol možnosť pohodlného života v Babylonskej krajine a zostal pri svojom ľude. Tí, ktorí zostali pri ňom v Judsku mohli mnohokrát pocítiť a vidieť ako sa slovo Božie zvestované Jeremiášom stáva skutočnosťou. A predsa sa nerozhodli podľa toho, čo im Jeremiáš zvestoval. Dokonca aj samotného Jeremiáša zobrali so sebou proti jeho vôli. Zvestovať slovo Božie je ťažké. Byť Božím služobníkom je ťažké aj dnes. Pre každého, kto sa rozhodol žiť životom viery v Ježiša Krista platí poverenie, ktoré nám dal Pán Ježiš: “Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy...”. Je to ťažká služba, pretože mnohí sú takí, ako ten ostatok ľudí okolo Jeremiáša. Nech by aj sám Hospodin prehovoril, my máme svoj plán. Jeremiáš vedel, že treba zostať verný Bohu. Zostaňme teda verní a vytrvajme v ťažkej službe aj my!