Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. októbra 2004

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Kým trvá čas milosti. Dr. Martin Luther o prorokovi Jeremiášovi povedal: “Jeremiáš bol smutný a zarmútený prorok. Žil v smutných a ťažkých časoch, takže mal veľmi ťažký kazateľský úrad. Viac než 40 rokov sa musel trápiť so zlomyseľnými a tvrdošijnými ľuďmi, a predsa to prinieslo málo úžitku. Prichodilo mu vidieť, že sa stávali čoraz horšími. Chceli ho zabiť a spôsobili mu mnoho trápenia. Prichodilo mu zažiť a na vlastné oči vidieť spustošenie krajiny a odvlečenie ľudu do zajatia.” Slová proroka Jeremiáša, obviňujú spolu s národom izraelským každého, kto sa odvrátil od svojho Boha. Každý deň sme volaní z otroctva hriechu do slobody, do spoločenstva s Bohom, pretože každý deň je dňom, ktorý učinil Hospodin. Nielen dnes, ale každý deň bez Božej prítomnosti je dňom, kedy sa vystavujeme nebezpečenstvu, že spoznáme horkosť následkov svojho odpadnutia a trpkosť z nedostatku bázne pred Hospodinom. Nebuďme preto nerozumní, ale poslúchnime výzvu k pokore a prosme o novú poslušnosť voči Hospodinovi. Skúmajme sa cez svetlo Božieho slova, ktoré nás učí, aby sme robili dobre, kým máme na to čas. Robme preto dobre všetkým, ktorí žijú okolo nás: “Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete odmenou dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite.” (Kolosenským 3,23-24) Nemôžeme slúžiť neznámym bohom, či dvom pánom, ale len jedinému pravému a živému Pánu Bohu, ktorý má moc vyslobodiť nás z moci zlého a vrátiť nám hriechom spútanú slobodu, ktorá je jedine v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Milujme všetkých ľudí a preukazujme si navzájom lásku. Nikdy nezabudni robiť dobre! Pán Boh ťa vidí! Jeho poslúchaj a dôveruj Mu, nespoliehaj sa len na seba a na svoje sily, ale Jemu zver svoj život, On ti pomôže!