Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. októbra 2004

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Úžitok z úprimnej modlitby. Keď sa prebúdzame do nového dňa v našej mysli nám ihneď vyvstanú starosti a úlohy, ktoré sú pred nami. Preto je dobré ich odsunúť nabok a najskôr sa poďakovať Bohu za obnovenú duševnú i telesnú silu. Potom môžeme pripojiť neuponáhľanú prosbu o pomoc pre denné povinnosti. Bez prípravnej modlitby bude sotva všetko vychádzať podľa našich plánov. Každý deň sú na dosah rôzne pokušenia, naše hriechy nás prenasledujú. Často na nás dolieha utrpenie a bolesť. Vo chvíli, keď sa cítime vinní a hriešni, vzchopme sa k pokornému priznaniu a prosme o novú silu, o novú milosť, o nové zmilovanie Boha nad nami. Len tak budeme obohatení o novú skúsenosť a budeme chváliť Pána Boha za to, že nás vypočul. Prijmime rady Božieho slova a riaďme sa nimi na každom kroku a v každej životnej situácii, aj vtedy, keď sa nám zdá, že je všetko stratené a my sme priveľmi hriešni. Viďme nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý šiel na smrť tak pokorne a poslušne. Uprime na Neho zrak ako sa úpenlivo modlí pred svojou smrťou v Getsemanskej záhrade, aby Boh od Neho tento kalich utrpenia odvrátil, ale aby sa pritom stala Otcova – Božia vôľa. Svoje utrpenie vložil do Božích rúk v modlitbách. Tým je pre nás vzorom skutočného Modlitebníka. Naša poslušnosť Božiemu slovu a podriadenie sa Božej vôli aj nás povedie k duchovnému rastu. Boh sa zmiluje a odpustí nám každé previnenie, ak z neho činíme úprimné pokánie. Náš smútok sa premení na radosť, lebo Boh cez pokánie učinené v pokornej modlitbe obnoví naše dni a my budeme vo svojom srdci cítiť, ako nás napĺňa Božia milosť a Jeho pokoj. Pretože tak, ako je nemenné, že slovo môžeme vyriecť jedine z úst, tak aj rozprávať k Bohu môžeme jedine v modlitbe. Hovorme k Bohu, Lekárovi našich duší! Volajme, aby nás vyliečil z našich hriechov! Boh počuje a vypočuje, ak svoj rozhovor vedieme vo viere a v pokore. Nezabudnime! Boh nezabúda na nás, aj keď sa nám niekedy zdá, že nás opustil. Privedie nás opäť k sebe, ak zatúžime po Jeho milosti a po odpustení hriechov, ak sa k Nemu budeme chcieť skutočne vrátiť. Ak toto učiníme, aj my budeme s radosťou volať a svedčiť: “Boh je blízko a počuje!”