Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. októbra 2004

Budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Neochabujeme! Kňazi, učitelia a, vôbec, všetci, ktorí hovoria o Kristovi, nesmú zabúdať na to, že stoja v Božej prítomnosti. Boh počuje každé slovo. Keď teda ľuďom hovoríme o Ježišovi, musíme si dávať pozor, aby sme - v snahe zaľúbiť sa svojim poslucháčom - neprekrúcali posolstvo o Ňom. Pravda je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Je dôležitá v súdnych sieňach, v školách, v zamestnaní aj v rodine. Hovorenie pravdy buduje dôveru. Najlepší dôvod, prečo hovoriť pravdu, je však to, že si tak ctíme Boha aj svojich blížnych. Písmo Sväté vraví: “Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.” Evanjelium Kristovo je tu pre každého, nie každý však chápe jeho význam. Keďže myseľ neveriacich je zatemnená, Božie pravdy nedokážu pochopiť ani prijať. Títo ľudia sa nechali podviesť satanom, ktorý úplne oslepil ich duchovný zrak. Vidina peňazí, moci, slávy a rozkoše spôsobuje, že Evanjelium sa im javí ako nemoderné, nepríťažlivé a nepotrebné. No tí, ktorí odmietajú Krista a dávajú prednosť svetským manierom počúvajúc hlas Diabla, smerujú do záhuby. Jadrom Pavlovho kázania nebol on, ale Kristus. Aj my, keď vydávame svedectvo o Ježišovi, máme ľuďom hovoriť o tom, čo učinil náš Spasiteľ, nie o svojich schopnostiach a úspechoch! Ľudia sa musia zoznámiť s Kristom a nie s našimi schopnosťami! Pavol ochotne slúžil kresťanom v Korinte aj napriek sklamaniu, ktoré mu spôsobili. Každá služba si vyžaduje obeť času a vlastných záujmov. Byť Kristovým služobníkom znamená slúžiť ostatným, aj keď nespĺňajú naše očakávania.