Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. októbra 2004

Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej. Poklad v hlinených nádobách. Nesmierne cenné posolstvo o spáse v Ježišovi Kristovi zveril Boh krehkým a omylným ľuďom. Apoštol Pavol sa však nesústredil na človeka, ako na pominuteľnú nádobu, ale na jej neoceniteľný obsah – Božiu moc prebývajúcu v nás. Hoci sme slabí, Boh nás používa na šírenie svojej dobrej správy a dáva nám silu konať svoje dielo. Vedomie, že je to Jeho moc a nie naša, nás chráni pred pýchou a motivuje nás k udržiavaniu každodenného kontaktu s Bohom. Našou úlohou je teda to, aby ľudia videli Boha skrze naše skutky a počuli Ho skrze naše slová. K tomu je však potrebné, aby naša myseľ aj srdce boli presiaknuté Duchom Božím. Písmo Sväté nám pripomína, že aj keby sme boli na konci so svojimi silami, naša nádej nikdy neumrie. Naše nedokonalé telá sú vystavené hriechu a utrpeniu, ale Boh nás nikdy neopustí. Pretože Kristus zvíťazil nad smrťou, aj my môžeme mať účasť na večnom živote. A tak všetky riziká, poníženia a skúšky, ktorými prechádzame, sú pre Boha príležitosťou zjaviť Kristovu moc a prítomnosť v nás.