Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. novembra 2004

Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Štedrosť, ochota dávať. To bolo vzácne ovocie viery prvých kresťanov. Ich pozícia nebola veľmi dobrá. Oproti ostatným mali mnohé nevýhody. Boli zo všetkých strán sledovaní a prenasledovaní. Mnohí mali tiež finančné problémy, pretože o sociálne slabé vrstvy obyvateľstva nebolo veľmi postarané. Kresťania sa medzi sebou zhostili tejto úlohy. Láska Kristova nechýbala v ich srdciach, preto ani pomoc núdznemu človeku, človeku v tiesni, im nebola cudzia. Jednotlivé cirkevné zbory pociťovali zodpovednosť jedných za druhých. Nehľadeli len samé na seba, len na vlastné potreby, ale záležalo im aj na druhých. Ako jednotlivé údy na tele Kristovom záležalo im na bratoch a sestrách, ktorí potrebovali pomoc. Robili zbierky a hoci sami na tom neboli nijako zvlášť dobre, dokázali sa podeliť aj s tým málom, čo mali. Úplné odovzdanie sa Pánu Bohu a službe Jemu nám dá nepozerať sa len na seba, na naše potreby a želania, ale upriami náš zrak aj na nášho brata, či sestru, ktorý by potreboval omnoho viac, ako my. Pán Boh nám v mnohom dáva a požehnáva oveľa viac, ako prosíme a čakáme. Neupriamujme svoj pohľad len na seba, ale viďme aj tých, čo našu pomoc skutočne potrebujú!