Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. novembra 2004

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Horlivosť. Slovo, ktorého obsah chápeme, ale nie vždy správne napĺňame. Za všeličo môžeme horliť. Človek môže byť horlivý vo svojom zamestnaní, vo svojich záľubách. Niekto svoju horlivosť prejavuje v politike, iný zasa v športe. Svoju zanietenosť, horlivosť môžeme teda prejavovať rozličnými spôsobmi. Apoštol Pavol s veľkou horlivosťou kázal Evanjelium Ježiša Krista, zakladal cirkevné zbory a staral sa o ne. Nesmierne mu na nich záležalo. Tešil sa z úspechov ktoréhokoľvek z nich a na druhej strane bol zarmútený, keď sa dopočul o ich pádoch a zlyhaniach. Keď zistil, že niektorý zbor ma nejaký problém, pristupoval k nemu citlivo, ale otvorene sa ho snažil riešiť. Nebál sa napomenúť, či dokonca, pokarhať, ak si to vyžadovala daná situácia. Potrebu videl v tom, aby sa cirkevné zbory nielen zakladali, ale aby aj duchovne rástli. Zásada duchovného rastu je pre nás potrebná aj dnes. Je dôležité nestále skúmať a poznávať Božie pravdy. Nasledovať príklad Ježiša Krista. Učiť sa od Neho a neopúšťať Ho. Počúvať Jeho hlas a neodmietať Jeho milosť.