Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. novembra 2004

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! Služba a odmena. Všetko okolo nás sa deje v duchu princípu: „Za každú činnosť čakaj odmenu“. Ak dobre robíš, bude sa ti dobre vodiť, ak robíš zle, môžeš rátať s trestom. Zoberme si len deti v škole. Od malička ich učíme podávať výkon. Za dobrý sú dobré známky, za zlý zlé a podľa toho sa aj rozhodne čím budú. Ako protirečivo vyznieva Pavlovo: „Za službu som nikdy nič nežiadal, nechcel som vám byť na ťarchu.“ Božie kráľovstvo nie je postavené na výkone, ale na nezištnej službe. Prvoradý je vzťah s Bohom a vzťah lásky k blížnemu, až na konci niekde je odmena za výkon. Porozmýšľajme o sebe, ako nazeráme na náš život. V akej sme pozícii? Sme ako Pavol, ktorý si nerobil nároky na plácu alebo sme ako falošní apoštoli a ľstiví pracovníci? Veľmi vážne otázky a od nich sa odvíja všetko, čo a ako budeme činiť. Nedajme sa oklamať diablom a spôsobmi sveta, ale žime len z Božej milosti v láske k blížnym.