Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. novembra 2004

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre... ktoré mestu spôsobím. Dostanú sa nacisti do neba? V Concordia Historickom Inštitúte v meste Saint Louis v USA archivujú artefakty a dokumenty súvisiace s históriou Missourskej Synody. Je tam aj list adresovaný manželke amerického evanjelického farára. List napísala skupina nemeckých nacistických väzňov, ktorým tento americký farár slúžil vo väzení počas norimberského procesu. Väzni v liste píšu o tom, ako majú tohto farára radi a ako je pre nich dôležité, že im zvestuje Evanjelium o odpustení hriechov v Pánovi Ježišovi Kristovi. Väčšina týchto väzňov bola odsúdená a popravená. Izaiáš hovorí, že Pán Boh prijíma všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, sociálne postavenie, či názor iných ľudí. Všetci sa môžu “pripojiť k Hospodinovi, milovať Ho a slúžiť Mu” (v. 6). Boží chrám je “domom modlitby pre všetky národy” (v. 7). Pamätajme na tieto slová. Najmä, ak sú okolo nás ľudia, ktorými pohŕdame. Pán Ježiš zomrel za všetkých ľudí. Aj za odsúdených nacistov, aj za nášho nenávideného suseda, či Róma, ktorým pohŕdame, lebo si nemôže nájsť prácu a žije z podpory. Pán Ježiš zomrel za všetkých, aby všetci mohli prísť k nebeskému Otcovi.