Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. decembra 2004

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! Radovať sa budem v Hospodinovi. Pamätáte si na chvíľu, keď vás niekto prvýkrát poveril nejakou dôležitou úlohou? Vtedy človek prežíva akúsi vnútornú radosť z toho, že si môže overiť svoje sily. Ale táto radosť sa zvykne miešať aj s pocitom obáv, či zverenú úlohu dokáže zvládnuť tak, ako sa to očakáva. Izaiášova 61. kapitola mohutne vyznieva práve v čase prípravy na sviatky Vianoc. Hlása obnovenie toho, čo bolo zničené hriechom, spásu a večnú radosť. Mohli by sme povedať, že sa tu opisuje príchod “druhého raja”. Služobník Hospodinov je v tejto kapitole poslaný hlásať radostnú zvesť o tom, čo príde. My sme tiež služobníkmi Hospodinovými, ale trošku iného zaradenia. Máme hlásať radostnú zvesť (= Evanjelium) o tom, čo už prišlo. Je nám zverená zodpovedná úloha hlásať okolitým ľuďom: Narodil sa Spasiteľ, dielo spásy bolo dokonané, sme zachránení pre večný život! O tejto zvesti je advent, o nej sú Vianoce a o nej má byť aj celý náš život. Nielen v dnešný deň.