Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. decembra 2004

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov. by sme sa dali poučiť. Zamýšľali ste s niekedy nad tým, prečo sa učíme dejepis, históriu? Prečo každý národ investuje toľko času, síl a peňazí do toho, aby čo najlepšie poznal aspoň svoje vlastné dejiny? Ustálenou odpoveďou na tieto otázky je fakt, že z dejín sa možno všeličo naučiť a vyvodiť z nich poučenie pre dnešné konanie. Ale hneď sa zvykne dodať, že história sa opakuje, čiže málo sa poúčame z chýb a dobrých činov našich predkov. To isté platí aj o “duchovných dejinách”, o našom žití v dejinách spásy. Biblia nám vo svojej zvesti dáva krásnu možnosť poučiť sa z následkov, ktoré postihli Boží ľud po odklonení sa od Hospodina. Zároveň nás ale uisťuje, že ten, kto sa dá viesť svojím Bohom, bude žiť požehnaný život. Ba čo viac, vo svojom Bohu spozná svojho Otca, svojho Záchrancu, Vykupiteľa. Ak nás zaujímajú dejiny a radi čítame aj tie staroizraelské, nezostávajme iba na povrchu, ale preniknime do ich jadra – do zvesti o Božej ochrane, ktorá sa ponúka každému, kto sa chce dať viesť svojím Bohom.