Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. decembra 2004

Vznes sa, ó, Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc. Nevera. Zachariáš a Alžbeta “boli spravodliví pred Bohom a žili bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových” (Lukáš 1,6). Sú to ľudia, v ktorých má Pán Boh zaľúbenie. Zachariáš pri rozhovore s Božím poslom Gabrielom nechal svoju vieru “odpočívať niekde v kúte”. “Nemôže” alebo “nevie” uveriť Božiemu Slovu. “Ja som starý, moja žena je stará, ako sa to len dá zariadiť, aby sme mohli mať dieťa?” Hoci je znalý Písma, akoby v tejto chvíli neveril prorokom, kde Boh hovorí: “Hľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?” (Jeremiáš 32,27). Možno aj ty sa považuješ za toho (tú), kto pozná Božie Slovo. To je dobre. Božou túžbou určite je, aby sme počúvali a veľmi dobre poznali Jeho Slovo. Pretože “viera je z počúvania (čítania) a počúvanie skrze slovo Božie.” (Rímskym 10,17)