Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. decembra 2004

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Stará a nová zmluva. Ježiš Kristus (ako všetci židovskí chlapci) je ôsmeho dňa obrezaný a dostáva meno, ktoré anjel zvestoval Márii (Lukáš 1,31). Obriezka bola znamením Božej zmluvy, ktorú uzatvoril Boh s Abrahámom a jeho potomstvom. Od tých, ktorí sa stali účastníkmi tejto zmluvy, sa voči Božiemu zákonu očakávala poslušnosť. Pán Ježiš dokonale naplnil zákon a bol poslušný svojmu Otcovi až po drevo kríža. To, čo nebolo možné nám, On naplno zrealizoval. V Ňom Boh s nami uzavrel novú zmluvu. Už nie je potrebná telesná obriezka, ale obriezka srdca, ako o tom hovorí apoštol Pavol v liste Rímskym (2,29). Čo to pre nás znamená? Prijať Ježiša Krista, narodené betlehemské dieťa, do svojho srdca ako osobného Spasiteľa, a tak žiť v novote života. Vstúpme do tohto vzťahu, ktorý Boh chce s nami uzavrieť! Prinesie nám to kapitál nevyčísliteľnej hodnoty.