Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. januára 2005

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha. Poznáme cestu. Na začiatku Nového roku by ju chceli poznať hádam všetci. Predovšetkým to čo nás na nej čaká. Sám Pán Ježiš však chce, aby sme poznali predovšetkým tú najdôležitejšiu cestu. A to nie je cesta, ktorá má obrazne povedané - 365 dní pred nami. To nie je cesta, ktorá vedie k ekonomickým úspechom či železnému zdraviu. Otázku, ktorú Ježiš kladie učeníkom, kladie aj nám. Poznáš cestu? Poznáte cestu? Aj tento rok bude platiť pravda: že do Božieho kráľovstva môže vojsť aj človek s najbiednejším zdravím. A aj ten najzdravší môže kráčať po širokej ceste do záhuby, ba žiaľ, môže do nej viesť aj svojich najbližších. Aj ten najchudobnejší z chudobných môže byť boháčom, ak bude na svojej životnej ceste kráčať s Kristom. A ten, kto má na svojom konte milióny, sa môže stať bedárom, ak vo svojom srdci nebude mať Krista. Priznám sa, že ani ja nepoznám cestu v tomto roku. Tiež neviem, čo je pred nami, čo nás čaká v rodine, v cirkvi či v štáte. Kristus sa však pýta na celoživotnú cestu, na cestu, ktorá sleduje najdôležitejší cieľ v živote človeka. A tou cestou je Kristus sám. Právom tu platí Jeho bezvýhradné postavenie: “Ja som.” Áno, On je pre nás tou najlepšou Cestou. A nielen na Nový rok, ale celý život. Želám ti na začiatku roku, aby si – ak nepoznáš tú “svoju” - cestu našiel v našom Pánovi a Spasiteľovi, lebo len skrze Neho môžeš prísť k Otcovi nebeskému. My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. On vedie nás milosťou pozemským životom. Poďme za Ním všade, kde vedie nás, On je verný Pán a Spasiteľ náš.