Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. januára 2005

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Uvidíš väčšie veci. Natanael znamená “Boh dal”. Je to pekné meno. Jeho nositeľ sa však na svet a ľudí pozerá ako my – až priveľmi ľudsky. Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Ako málo stačí človeku na to aby hodnotil…! Stačí, ak vieme, odkiaľ kto je, a už tým sa stáva dôležitým alebo nikým. Stačí však, aby Ježiš povedal, že Natanaela videl pod figovníkom a Natanael Ježiša vyhlasuje za Syna Božieho a kráľa Izraela. Ako plytko si počíname pri posudzovaní iných! Ako rýchlo dokážeme ísť do druhého extrému! Ale čo väčšie má Natanael vlastne vidieť? Aké to majú byť veci? Ak vidíme, to znamená, že sme sa presvedčili alebo uistili o skutočnosti. Nuž, o čom sa mal presvedčiť tento nový učeník? Tu nám môže pomôcť slovo, ktoré Ježiš odkazuje Jánovi Krstiteľovi (po tom, čo za Ním Ján z väzenia poslal svojich učeníkov): “Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium.” To bol ten najlepší dôkaz o tom, že pre Izrael i pre svet nadišiel ten najkrajší čas - čas príchodu Spasiteľa. Natanael bol svedkom toho, že Ježišovo evanjelium menilo životy i osudy ľudí. Z boháča Zachea sa stáva chudobný človek, ktorý rozdáva svoje peniaze a vracia ich tým, ktorých okradol, a zároveň sa stáva bohatým v Bohu. To sú tie najväčšie veci. Keď Božie slovo mení naše charaktery. Túžiš vidieť väčšie veci aj u sebe? Ešte dnes?