Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. januára 2005

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami! Ešte sme pod silným dojmom Nového roku, ktorý chápeme ako dar nového začiatku. Nie preto, že si dávame nové predsavzatia, sľuby o náprave a polepšení, ale preto, lebo do neho vstupujeme v mene Pána Ježiša Krista. V Ňom chceme zaujať postavenie, v Ňom chceme pevne stáť a v Ňom aj prijímať záchranu, spásu Božiu. V rozhodujúcich i vo všedných veciach svojho začínajúceho tohtoročného života. – Aj Ján Krstiteľ spájal dar nového začiatku a záchrany, spásy Božieho ľudu, z Ježišom Kristom. Vyzýval ľudí k tomu, aby Mu vo svojom živote pripravili miesto. Vyzýval ich k pokániu. K zmene zmýšľania. Ku krstu. K tomu, aby stáli o odpustenie svojich hriechov. – Sme pokrstení. Ponorení nie do vôd Jordánu, ale do smrti Ježiša Krista. Priam do samého stredu Božej lásky a milosti. Toto je naše východisko k novému životu. Naša dobrá nádej.