Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. januára 2005

Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde ukazuje, že medzi ľuďmi sa vyskytujú štyri rôzne odozvy na ponuku spasenia zvestovaného Božím slovom. V jednom prípade ide o okamžité zmarenie účinku samotným satanom. Druhou odozvou je povrchné prijatie, keď nie je čas zapustiť korene. Keď príde pokušenie, ukáže sa, ako plytko sme zareagovali na Božiu výzvu. Tretia odozva znamená počúvať Božie slovo s istou vážnosťou, ale slovo je udusené starosťami, bohatstvom alebo rozkošami tohto života a vychádza navnivoč. Žiadna z týchto troch reakcií nie je dobrá. Jedinou správou odozvou, ktorá nám slúži na prospech, je počúvať slovo s čistým a úprimným srdcom, pevne sa ho držať a s vytrvalosťou prinášať ovocie. Keď nie je vidieť trvalé ovocie, potom je otázkou, či slovo Božie bolo skutočne prijaté. Dôkazom správnej odozvy na Božie slovo sú dobré skutky vychádzajúce z viery - skutky, ktoré nekonáme z vypočítavosti alebo prinútenia, ale z čistej lásky voči Bohu a našim blížnym. Bez skutkov je totiž naša viera mŕtva. Je moje srdce dobrou pôdou pre SLOVO života?