Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. februára 2005

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Vráť sa domov. Pán Ježiš tomu uzdravenému na jeho prosbu nasledovať Ho odpovedá: ”Vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou”. Pán Ježiš viac do tohoto kraja neprišiel, ale mal tu oddaného služobníka, zvestovateľa evanjelia – dal mu úlohu: choď domov k svojim. Milí čitatelia! Ak ste čo i len trochu poznali milosť Pána Ježiša Krista na všetkých stretnutiach s Ním, ak ste čo i len trochu zistili, čo to znamená veriť a spoliehať sa na Pána Ježiša Krista, to isté slovo znie pre vás: choď domov k svojim a zvestuj im, či ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. Pán Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme boli svedkami Jeho evanjelia doma, čo je veľmi ťažká úloha. Sám o tom hovorí (Mk 6): ”Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome.” Ale práve tam nás Pán Ježiš potrebuje – doma vo svojej rodine máme byť tými, ktorí ukážu svedectvo o tom, čo Pán Ježiš svojou milosťou s nami urobil. Doma nestačí rozprávať o tom, čo pekného od nás Pán Ježiš očakáva, čo máme robiť. Byť doma prorokom – zvestovateľom evanjelia Ježiša Krista, znamená v prvom rade činy viery. A to nejde bez modlitby, bez spoločenstva Trojjediného Boha, bez spoločenstva, kde sa slovo Božie zvestuje a nejde to bez posilnenia viery. Nechcime meniť život našich blízkych – na to je tu Duch Svätý – On pôsobí zmenu. Našou úlohou je svedčiť o Kristovi – aj to je niekedy úloha nad naše sily a možnosti.