Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. februára 2005

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Je moja viera milujúca? Neviem, či sa to vám stalo, ale mne častokrát. Ľudí a ich zbožnosť mám zafixovanú do svojich škatuliek – ortodoxný, pietista, liberál apod. Tak nejako postupne sa z nášho kresťanstva vytráca ten najvzácnejší dar – láska. Ak Pán Ježiš Kristus hovorí, že neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť, práve láska je tým elixírom naplnenia. On je ten, ktorý prináša nové meradlá a nové smernice (Mt 5-7). Naša zbožnosť a horlivosť má svoje hranice: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca … a svojho blížneho ako seba samého” (L10,27). Chiara Lubichová raz povedala: “Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske.”