Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. marca 2005

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Súvislosti viery sú rozhodujúce. Vedúci predstavitelia národa Izraelského prichádzajú za Pánom Ježišom s otázkou: “Odkiaľ pochádza Tvoja moc?” Je to dôležitá otázka. Nemožno ju nechať nezodpovedanú. Veľkňazi a zákonníci konajú zodpovedne, keď ju kladú. Ich úlohou je skúmať pôvod moci tých, ktorí verejne vystupujú a svojím konaním si získavajú srdcia ľudí. Sú zodpovední za národ a za čistotu učenia. Nemôžu dovoliť, aby ľudí zavádzali falošní učitelia. Ich otázka však môže byť zároveň aj lesť. Akákoľvek odpoveď môže poslúžiť na potrestanie. Ak Pán Ježiš odpovie, že Jeho moc je od Boha, môžu ho súdiť za rúhanie. Ak sa ukáže, že pôvod Jeho moci nie je z Boha, môžu ho súdiť za spojenectvo s diablom. Hoci sa to na prvé počutie tak zdá, predsa sa Pán Ježiš nevyhýba odpovedi. Iba poukazuje na súvislosti viery. Kto neverí, že Ján Krstiteľ konal v moci Božej, nemôže uveriť a pochopiť ani pôvod moci Pána Ježiša. Protiotázkou skúma, či pýtajúci sa chápu súvislosti viery. Viera v Pána Ježiša ako Spasiteľa je úzko spojená, je podmienená vierou v ostatných prorokov, ktorí zvestovali a pripravovali Jeho príchod. Prosme za to, aby sme sa naučili chápať aj historické súvislosti viery. Bez nich nám totiž hrozí, že naša viera bude dezorientovaná a utopí sa v mori pochybností a podozrení.