Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. marca 2005

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Lesť umlčaná múdrosťou. Veriaci človek svojou vierou deklaruje svoju poddanosť moci nebeského Pána. Preto otázka vzťahu veriaceho človeka k svetskej moci zostáva stále aktuálna. Nemôžeme sa jej vyhnúť. Aj dnes sa mnohí ľstivo pýtajú, aký je vzťah veriacich k štátu. Platenie dane svetskej moci celkom určite znamená lojalitu voči nej. Kto odmieta túto povinnosť, musí odmietnuť svetskú moc ako takú. Pán Ježiš ju však neodmieta. Tým odzbrojuje všetkých, ktorí by v mene Božom chceli odstrániť svetskú moc. A to aj tú, ktorá si nárokovala božskú úctu. To, ako ľudia vykonávajú moc nad inými ľuďmi, je ľudské zriadenie. Je pominuteľné a mení sa. Kvalita svetskej moci závisí od kvality jej nositeľov. Preto Pán Ježiš dodáva to, na čo sa ho provokatéri nepýtali: ”Dávajte, čo je Božie Bohu!” Svetskú moc si nemožno zamieňať s Bohom. Nemožno od nej čakať spásu. Preto ani jej zvrhnutie a zavedenie inej ľudskej moci neprinesie to, čo človek potrebuje od Pána Boha a len od Neho môže dostať. Ale zároveň treba svetskú moc akceptovať a uvedomiť si, že môže byť len taká dobrá, ako dobrí sú jej nositelia. Zlepšenie občianskych pomerov preto možno očakávať len tam, kde sa nositelia občianskej moci nechajú ovládať princípmi Božej lásky. Prosme o to, aby Pán povolával ľudí, ktorí sú vo svojom živote poddaní svojmu nebeskému Pánovi.