Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. marca 2005

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané. Nové vzťahy v spoločenstve vzkriesených. Sú vzťahy, ktoré si nadovšetko ceníme. Život bez vzácnych ľudí, ktorých milujeme, si nevieme predstaviť. Preto sa naša nádej na život večný spája aj s našou nádejou na život s tými, ktorých milujeme. Akú podobu bude mať náš vzťah k milovaným osobám nášho života vo večnosti? Táto otázka zamestnávala ľudí vždy. A kládli si ju z rozličných dôvodov. Sadukaji ju použili na to, aby spochybnili vieru vo vzkriesenie a život večný. Podľa nich Stvoriteľ usporiadal vzťahy medzi ľuďmi takým spôsobom, že to vylučuje akúkoľvek myšlienku na pokračovanie života vo večnosti. Poslanie manželstva byť nástrojom Božím na pokračovanie stvoriteľského diela Božieho je podľa sadukajov nezlučiteľné so životom večným. Ak žene zomrie muž, musí si ju zobrať jeho brat, aby mu zabezpečil potomstvo. Aký bude potom medzi nimi vzťah vo večnosti? A my môžeme túto otázku doplniť tým, čo príliš často vidíme okolo seba: Ak niekomu stroskotá manželstvo a začne život v novom manželstve, aký bude vzájomný vzťah terajších i bývalých manželov vo večnosti? Pán Ježiš nám na túto otázku odpovedá. V spoločenstve vzkriesených majú vzťahy novú kvalitu a nové určenie. Tam, kde je život večný, už nie je potrebné byť nástrojom tvorenia nového života. To, čo spája a rozdeľuje ľudí v ich telesnom živote, nebude ich už spájať ani rozdeľovať vo večnosti. Preto smieme hľadieť v ústrety večnosti s nádejou.