Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. marca 2005

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, koľkokrát cez deň o niečom či o niekom zapochybujeme? S mnohými pochybnosťami je spojené a nimi naplnené naše správanie i konanie. Neraz sa snažíme sled vecí nasmerovať tak, ako to nám najlepšie vyhovuje. Či nie je však naše správanie podobné správaniu farizejov? Nechceli priznať, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, preto sa snažili všetky argumenty obrátiť proti Nemu. Chceli sa do bodky riadiť Božím slovom, a pritom ho vôbec nebrali vážne. Mnohé ich konanie bolo len kvôli vonkajšiemu efektu a pritom ich srdce bolo celkom inde. Pán Boh sa však nedíva na to, čo je pred očami, ale na to, čo je v srdci človeka. Nedovoľme, aby pochybnosť odvrátila náš pohľad na Pána. Ježiš Kristus je Ten, čo mal prísť, prišiel, a preto už nemusíme čakať iného. Amen.