Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. marca 2005

Takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Biblia živo a pomerne detailne opisuje starozmluvné obetovanie v svätostánku, ktoré Boh vo svojom pláne spásy nariadil Mojžišovi a Izraelcom. Odhrnutím závoja času, akoby sme spoločne s nimi pri službách vo svätyni precítili veľkú a posvätnú úctu i bázeň, prenikavú vôňu kadidla, v ušiach by nám znel cinkot zvončekov na veľkňazovom rúchu a na rukách by ostali zvyšky preliatej krvi obetného baránka. Všetko to pôsobilo na kajúcich hriešnikov silným dojmom. V dnešnej dobe nám spasenie v Ježišovi Kristovi pripomínajú jednoduché úkony krstu a večere Pánovej. Keď prijímame nekvasený chlieb a víno, prežívame prijímanie Jeho tela a krvi a zjednocujeme sa s Ním a v Ňom. Nevstupujeme do tieňa Jeho kríža, ale do spásneho svetla Kristovho víťazstva. Pán Ježiš je stredobodom nášho prežívania, prijímania, lásky a pocitov. On je ten, kto sa dáva a delí medzi všetkých kajúcich a prijímajúcich. Nezúčastňovať sa na tejto slávnosti zanedbávaním či dokonca odmietaním, je vzdanie sa vzácneho požehnania. V Starej zmluve krv kozlov a teliat symbolicky očisťovala hriešnika od jeho vín. Ježiš Kristus naplnil tento symbol skutočnosťou. On sám sa za nás obetoval. Jeho krv preliata na kríži očisťuje kajúcich od hriechov raz a navždy. On Syn Boží, vošiel ako náš veľkňaz za oponu a otvoril nám cestu k Otcovi a k večnému životu. Je to milosť spásonosná zadarmo Ním darovaná. Preto, kedykoľvek máme účasť na Večeri Pánovej, získavame skrze Pána Ježiša Krista, ktorý je prostredníkom medzi Bohom a nami, veľké požehnanie. Táto duchovná skúsenosť sa zmocňujúco dotýka našich sŕdc a zmyslov. Tak, ako nekvasený chlieb a prijímané víno vstrebávajú sa do nášho tela a stávajú sa jeho súčasťou, tak aj Pán Ježiš Kristus chce preniknúť každú oblasť nášho života. On je živým chlebom a vodou života. Chceš prijať Jeho sebaobetujúcu lásku a chceš ju ďalej šíriť a rozdávať? Túžiš úprimne, aby Kristus žil v tebe a v tvojom okolí? Vyznaj to vlastnými slovami ešte dnes.