Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. marca 2005

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou! Judáš Iškariotský, muž kariotský, lebo z mestečka Kariotu, podľa záznamov Jozefusa Flavia pochádzal z pokolenia Júdovho. Možno preto cítil určitú nadradenosť nad ostatnými učeníkmi, ktorí pochádzali z Galiley. Však napriek svojmu pôvodu, na ktorom si zakladal, bol to jeden z najpodlejších ľudí v biblických dejinách. Možno povedať, že v jeho osobe sa satan votrel medzi učeníkov Pána Ježiša tak, ako má prístup do nebeských miest. Judáš bol človek nespokojný, rozvracač, pohŕdač, lživých rečí, milovník peňazí, kvas, ktorý vyvolával u ostatných nespokojnosť a nevľúdnosť. Pán Ježiš vedel o Judášovi, že je zlodej a zradca, a predsa ani slovom, ani pohľadom nenaznačil ostatným, že Judáš je pokrytec. Ako čítame v evanjeliách, aj jemu umýva nohy a pri Poslednej večeri prijíma z Pánových rúk symboly Jeho obetovaného tela a preliatej krvi, hoci v srdci tajne kuje plán zrady. Zhovievavý a láskavý Pán, až do poslednej možnosti pôsobí všetkými prostriedkami milosti na tohto hriešnika či snáď by sa kajal, či by Ho prijal, a tak očistený by bol od poškvrny hriechu. To by malo byť príkladom aj nám. Na svojej pozemskej púti zaiste postretneme aj takýchto “priateľov”, aj oni budú zrádzať falošnými bozkami. Na jednej strane ako naši najvernejší priatelia a odvrátene ako Judáš. Pán Ježiš nám však dáva nasledovaniahodný príklad konania lásky každému človeku, aj takému, akým bol zradca Judáš. Neodvracajme sa od takého človeka. Pretože, tým by sme ho ponechali napospas pokušeniu, alebo ho vženieme do satanovej náruče. To nie je Pánov spôsob konania. – Jedna stará žena, veľmi nenávidela svoju susedku, kde len mohla, tam na ňu nahovorila veľa zlého. Keď to niektorí povedali tej susedke, napiekla koláčov a poslala tej žene. A hoci bola vdova, mala štyri deti a ani ona nemala nazvyš, odvtedy podobne robila aj s jedlom. Nikdy sa nerozprávali. Tá, ktorá jedlo mlčky prijímala, odrazu prestala s klebetami a len zďaleka sa úctivo susedke zdravila. Keď prišla jej hodina odchodu, dala si zavolať susedku a prosila ju o odpustenie. Odišla tíško v objatí tej druhej. Božia dokonalá láska v Kristovi Ježišovi, v Jeho obeti na kríži chce odpustiť každému hriešnikovi, ktorý vyzná svoj hriech a my by sme mali tomu brániť? Boh je láska, teda aj ty choď, nasleduj svojho Pána, odpúšťaj a konaj skutky lásky!