Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. marca 2005

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine. Hoci učeníci chodili s Pánom Ježišom dlhú dobu, predsa Ho nepoznali a mnohokrát nechápali. Možno povedať, že boli ako malé dietky. Pán žil svoj život na zemi v osamelosti, oddelený od nebeského kráľovského domova. Ako človek bol často zarmútený, učeníci Mu nedokázali prejaviť svoju duchovnú vďačnosť, náklonnosť ich sŕdc, nedokázali oceniť Jeho dôstojnú vznešenosť. Uvedomili si to až vtedy, keď už nebol s nimi, keď boli ako ovce bez pastiera. Blížil sa čas Jeho ukrižovania a v tom prichádza Mária, nikým nevolaná, ba opovrhnutiahodná žena do Šimonovho domu, (tak zmýšľali o nej) a vyjadruje svoju vďačnosť za odpustenie hriechov, oddanosť a lásku k Synovi Božiemu, svojmu Pánovi a drahocennou masťou pomaže Jeho hlavu i nohy. V rozhorčení vyrieknuté slová: “Načo tá strata masti?” živo pripomínajú Kristovu najväčšiu obeť, aká kedy len mohla byť prinesená. Vydanie seba samého ako cenu zmierenia za stratený svet. Boh už viac ľudstvu nemohol ponúknuť – darovaním Svojho syna Ježiša, dal celé nebo. Z ľudského pohľadu sa takáto obeť spasenia javí ako zbytočné mrhanie darmi milosti. Takýto nedostatok pochopenia Kristovej obete sa u kresťanov prejavuje aj v dnešnej dobe. Skutočne len málo je tých, ktorí dokážu pochopiť, čím je pre nás Ježiš Kristus a čím je pre nás Jeho obeť na Golgotskom kríži. Jednou z možných príčin je aj to, že veľmi málo kresťanov číta Bibliu, evanjeliá Ježiša Krista, že keď sa aj hovorí o spasení, málokedy ide výklad do podstaty, teda do hĺbky. Niektorí aj čítajú a vedia, avšak dotklo sa ich to iba povrchne, ich srdce zostalo mimo hlbokého zásahu, ocenenia a skutočného zamyslenia sa, čo za strašná dráma sa tam udiala a aká cena bola ako výkupné za nás zaplatená. Pretože, ak by sme to srdcom precítili a teda poznali, vyjadrovali by sme Pánu Ježišovi Kristovi rovnako ako Mária veľkú lásku. A nič na svete by nám nebolo príliš drahé, aby sme to dali Pánovi, žiadne odriekanie, žiadna obeť, by pre nás nebola príliš veľká, len aby sme Mu ju mohli priniesť. Nebeské zástupy môžu právom žasnúť nad ľudským pokolením, ktoré je také odmietavé, sebecké a nechápavé, že pohŕda a tak málo si cení nekonečnú lásku Kristovu a Božie milosrdenstvo, že právom by mohli zvolať: “Načo tá strata?” Ako by si Ty osobne odpovedal na Pánovu otázku: “Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?” Akú cenu milý čitateľ/ka, si ochotný zaplatiť ty za svoju záchranu a spásu v Kristu Ježišovi?