Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. apríla 2005

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Ježiš, záruka lepšej zmluvy. Kým v Starej zmluve Boží ľud denne prinášal obete za svoje hriechy i hriechy svojho ľudu, lebo tak to prikazoval Boží zákon, v Novej zmluve takýchto obetí netreba. My, Boží ľud Novej zmluvy, môžeme s radostným srdcom jasať a chváliť Boha, lebo nám pripravil dokonalé spasenie vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, Bože náš dobroty a lásky plný, Bože náš hojný v milosti. Ty si nám daroval Poklad drahocenný: ”Veľkňaza svätého a nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá.” Tvoj Syn, dobrotivý Bože náš, samého seba obetoval na kríži Golgoty, aby sme mohli žiť, večne žiť, v Kráľovstve svojho Boha. Uvedomujeme si toto dokonalé spasenie? Že Boží Syn umrel, aby som ja mohol byť vyslobodený z pút hriechu? Cesta k mojej slobode sa vydobyla na kríži. My už nemusíme prinášať obete bezchybných zvierat. Pán Ježiš raz a navždy zaplatil za nás obeť najvzácnejšiu - svoj vlastný život. Lebo ty i ja sme sa previnili voči Bohu. Každý z nás by mal zaplatiť za svoje viny vlastným životom v pekle. Obetný Baránok tam, na kríži, vyniesol hriechy celého sveta. Vylial za nás srdce. Komu inému by som mal slúžiť, obetovať celý svoj život? Kľakám pod Tvoj kríž, Pán môj a Spasiteľ môj a vyznávam v hlbokom plači, že som nečistý, že som špinavý, že bez Teba zahyniem. Pokánie je jediná cesta k Bohu. Aká je teda naša úloha? Naša prvoradá a najdôležitejšia úloha je zaplakať nad svojou hriešnosťou. Len v úprimnom plači sa v mojom srdci zaskvie Kristus a ja vstanem tak ako On z mŕtvych. V pokání prijímam Ježišov kríž a v mojej duši sa rozsvieti svetlo Ježišovej lásky. A už nikdy, nezhasne. Tak nám Pán Boh pomáhaj.