Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. apríla 2005

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju. Boh má pre nás pripravené niečo lepšie! – Mnohí kresťania sa domnievajú, že bolesť a utrpenie sú v kresťanskom živote niečím výnimočným. A keď ich stretne utrpenie, pýtajú sa: ”Prečo práve JA!” Poznáš túto otázku? Máš aj ty niekedy pocit, že ťa Boh opustil, alebo že nie je až taký spoľahlivý, za akého si Ho považoval? Skutočnosť je ale taká, že tvoja viera ťa neoprávňuje ani nepredurčuje na bezstarostný život. Práve pre svoju vieru budeš prechádzať utrpením a bolesťou, aby bola vyskúšaná a zaskvela sa ako diamant. Pre svoju vieru môžeš vyjsť víťazne zo všetkých pokušení, utrpenia a smútkov. V Starej zmluve sú zaznamenané príbehy mnohých ľudí, ktorí pre svoju vieru zakúšali víťazstvo. Debora vyhrala mnohé boje; Józua dobýjal zasľúbenú zem; Nehemiáš vládol Božiemu ľudu a staval, čo bolo zrúcané; Daniel prežil celú noc v jame s levmi; Šadrach, Mešach a Abednegó boli vyslobodení z ohnivej pece; Eliáš sa zachránil pred nástrahami kráľovny Jezábel... Aj ty môžeš dnes víťaziť pre svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Môžeš prežiť podobné víťazstvo, ako ľudia Starej zmluvy. Pravdepodobne neskončíš v jame s levmi, skôr budeš nútený pred ”revúcim levom” ujsť. Asi ťa nikto nehodí do ohnivej pece, no z páľavy pokušenia aj ty môžeš vyjsť ako víťaz. Tvoja skúsenosť s vierou bude najskôr prispôsobená podmienkam, v akých žiješ, no určite bude úžasná. Tvojím najdôležitejším víťazstvom však nie je záchrana pred telesným mučením či smrťou. Tvoje víťazstvo je dokonalé pre svoj prísľub večnosti. Aj keby si dnes zomrel pre prenasledovanie a utrpenie, budeš pre svoju vieru v Krista žiť večne. V okamihu zasľúbeného vzkriesenia k večnému životu bude smrť porazená a Kristovo i naše víťazstvo v Ňom bude dovŕšené.