Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. apríla 2005

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji. V Božej škole. Všetci sme počas svojho pozemského života v ”Božej škole”, kde naším Vychovávateľom je sám Boh, ktorý nás často aj tresce, len aby nás ochránil pred zlom. On je aj našou ochranou a obranou, ochranným múrom pred všetkým zlým, čo denne dolieha na nás. On je našou ochranou pred zlými ľuďmi, On sám vie zmeniť aj nepriateľov na priateľov – ak v Neho veríme. Preto úsilie nášho nebeského Otca smeruje k tomu, aby sme sa stále viac podobali Pánovi Ježišovi, ktorý nám dal príklad, ako Ho máme nasledovať a kde máme upierať svoje duchovné oči v čase krízy a ťažkosti, v čase boja proti zlému protivníkovi, ktorý obchádza ako revúci lev, pozerajúc, koho by zožral. List Židom nám hovorí presne, kam máme pozerať a upierať svoj zrak: ”Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery...” (v. 2a). Môžeme Ho v duchu sprevádzať na Golgotu a vidieť, že ako silnejší premohol svojho najväčšieho protivníka. V duchu sa môžeme odovzdať pod moc Jeho krvi, ktorá stačí na to, aby zmyla naše hriechy. Vidíme Ho opovrhnutého, posmievaného a tŕním korunovaného visieť na prekliatom dreve, aby Ho po dokonanom diele sám Boh povýšil a korunoval triumfálnou cťou a slávou. Môže pritom niekto zostať nemý?