Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. apríla 2005

Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň! Pamätajme. V starozmluvnej dobe Boh často hovoril prostredníctvom prorokov. Oni boli spojením medzi Bohom a človekom. Boh prostredníctvom týchto Božích mužov zvestoval Svoju vôľu aj vyvolenému izraelskému národu. Tak bol aj v prípade Mojžiša, ktorému Boh dal desať prikázaní, aby ich odovzdal Jeho ľudu a aby tento podľa nich aj žil a konal. Boh ustanovil Svoj zákon prostredníctvom Mojžiša na hore Sinaj. To sa dialo za veľkej a strašnej búrky, za hučania trúby, keď sa všetok ľud spolu s Mojžišom triasli od strachu. Boh sa takto chcel predstaviť Svojmu ľudu, aby pochopil, s akým mocným a svätým Bohom má do činenia. Verše tejto časti listu Židom akoby obracali našu pozornosť do otvoreného neba, k nebeskému Jeruzalemu, kde je zhromaždený veľký zástup anjelov a všetkých, ktorí sú zapísaní v nebesiach, uprostred ktorých v strede stojí sám Sudca – Boh všetkých, ale aj Prostredník Novej zmluvy – Pán Ježiš Kristus, ktorého krv bola vyliata na Golgote a tá krv volá zo zeme hlasnejšie ako krv zabitého Ábela. Zásluhou Pána Ježiša a Jeho zmierením nás so svätým Bohom, je umožnený všetkým Božím deťom celkom iný prístup k Pánu Bohu. Aj keď sme tu na zemi podrobení všelijakým skúškam, nástrahám, násiliu, zvodom, súženiam, ako aj smrti, aj napriek tomu môžeme žiť v istote, že Pán Ježiš Kristus nás miluje a my máme milovať Jeho. No môžeme a máme žiť aj v nádeji, že aj my raz povstaneme zo svojich hrobov a že skrze túto nádej budeme môcť prejsť bránami do mesta živého Boha, do nebeského Jeruzalema k slávnostnému zhromaždeniu, aby sme tam naveky oslavovali nášho milostivého Trojjediného Boha Otca, Boha Syna i Boha Ducha Svätého a spievali Mu to radostné: ”Haleluja!” Na to sa máme a môžeme tešiť už tu na zemi.