Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. apríla 2005

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Spomínajme na svojich vodcov. Cieľom posolstva listu Židom je povzbudiť a posilniť vieru čitateľov. Autor si dobre uvedomuje, že tam, kde sa vytráca viera, nastupuje neistota, úzkosť, malomyseľnosť. Odtiaľto je už len malý krôčik ku strachu. Strach je najlepší prostriedok na manipuláciu s človekom. Pán Boh chce, aby sme v tomto svete dodávali ľuďom odvahu a istotu, ochotu slúžiť v láske a pohostinnosti všetkým, aj väzneným, trýzneným. Autor listu Židom vymenováva rôzne napomenutia, ako by mal vyzerať život kresťana, ale zároveň nás upozorňuje na duchovných vodcov, ktorí by nás viedli bez strachu po ceste viery. My však môžeme smelo a bez strachu vyznávať, že naším jediným Vodcom je Pán Ježiš Kristus, ktorý ale očakáva, že človek sa k Nemu v dôvere prizná ako k svojmu Pánovi a Vládcovi. Pán Ježiš ho potom môže použiť pre Svoju službu. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali takéto vzory na ceste viery aj okolo seba, ale nesmieme zabúdať na to, sami byť vzormi duchovných vodcov vo svojom okolí, v rodine, v zamestnaní, v cirkvi, v zbore a to podľa najväčšieho a najlepšieho vzoru Pána Ježiša Krista, ktorý je ten istý včera i dnes i naveky. Veď čím by bol náš život bez Pána Ježiša? On je náš zdroj, darca života, je od večnosti. Je naším spomocníkom, ktorý nám sľúbil, že nás neopustí a nezanechá. Aj keď bol včera ukrižovaný, dnes je zmŕtvychvstalý v nebi, kde sa za nás prihovára, lebo pozná naše slabosti a námahy a ako Boh je mocný previesť nás cez všetky skúšky. A vo večnosti zostane Pán Ježiš ten istý. On nám vysvetľuje minulosť, dáva zmysel životu v súčasnosti a tiež nádej do budúcnosti. Radujme sa z toho, že Pán Ježiš, ktorý je ten istý včera i dnes i naveky, nás pozýva k plnému, radostnému a večnému životu, lebo hľadáme ono budúce. Radujme sa a ďakujme za to, že Pán Ježiš nám umožnil získať taký život cez Svoju obeť na kríži, a to je možné prijať len vierou v srdci. Nie je v tomto pozvanie pre každého, aby k Nemu s vierou prišiel a potom Mu denne nanovo dôveroval?