Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. apríla 2005

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať! Poslušnosť a zodpovednosť. Aj my sme na duchovnom poli podriadení našim duchovným nadriadeným – či už biskupovi, seniorovi alebo farárovi. Text listu Židom nabáda čitateľa k poslušnosti a rešpektu voči úradu v cirkvi. Ide o to, aby boli akceptovaní tí, ktorí majú úlohu v cirkvi ”bdieť nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho...” Nejde tu o ľudské poklonkovanie týmto duchovným vodcom, ale ide o prijatie služby tých, ktorí sú ustanovení za duchovných vodcov, pastierov či strážcov na hradbách Jeruzalema. Tu je potrebné a dôležité modliť sa za biskupov, seniorov, farárov, duchovných vodcov stáda Božieho. Nielen kritizovať! Ale zotrvávať aj na modlitbách, ku ktorým nás vedie aj nedeľa Rogate – Modlite sa! A Boh pokoja napokon uspôsobí každého, kto dobre činí, plniac pritom Božiu vôľu a to všetko skrze Pána Ježiša Krista. Jemu sláva na veky vekov!