Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. mája 2005

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť našej nohe. O čo prosíme? Prosba o Ducha Svätého by mala byť v našich modlitbách na prvom mieste. Svet okolo nás by mal podľa nášho správania a skutkov rozoznať, že sme veriaci ľudia naplnení Duchom Svätým. Ľudia nie sú zvedaví len na zbožné slová. Ale ak vidia skutočný správny život a činy, ktoré sú ovocím Ducha Svätého, má to na nich vplyv, ktorý presviedča. Toto je najlepší spôsob vydávania svedectva o našom Spasiteľovi. – Okolo nás žijú mnohí ľudia, ktorí v živote prekonávajú mnohé krízové situácie, sú jednoducho duševne ”na dne”. Niekedy by si ich možno chcel nejako povzbudiť, ale nenachádzaš správne slová. Nič ti nenapadá. Možno si spomenieš na slová Pána Ježiša z Jeho podobenstva (o prosbe – Lk 11,6b): ”...a nemám ho čím ponúknuť.” V takejto chvíli však môžeš prosiť Ducha Svätého, aby ti dal vhodné slová a On tvoju snahu požehná. Môžeš sa stať v tej chvíli Jeho nástrojom. - Duch Svätý nám dáva aj istotu spasenia. Tú istotu potrebujeme pre náš duchovný rast a život. Niektorí veriaci ju nemajú, a preto stále žijú v duchovnej neistote a strachu. Týmto apoštol Pavel píše: ”A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša” (F 1,6). Tieto slová sú určené aj nám. Aj dnes sa teda spoľahni na Ducha Svätého a ži pod Jeho vedením a z Jeho istoty, že keď budeš prosiť, tak dostaneš; keď budeš hľadať, tak nájdeš; keď budeš klopať, bude ti otvorené, ”lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené” (v. 9-10). Veď kde inde by si išiel, aby ti bolo dané?