Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. mája 2005

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel. Dôležitá kvalita. Nejedna agentúra skúma kvalitu nášho života. Zameriava sa pritom na to, kde a v akých domoch či bytoch bývame, aká starostlivosť je nám poskytnutá, akú výšku dosahujú naše finančné príjmy a aké výdavky sú v našom okolí potrebné na živobytie. Každý z nás raz zastane pred otázkou, či je spokojný s tým, ako žije. Či ho to napĺňa. Vo chvíľach takéhoto hodnotenia sa málokto zamyslí nad výškou svojich príjmov či nad tečúcim odkvapovým žľabom domu. Skôr hodnotíme naše vzťahy v rodine, v susedstve, v práci. Dovolím si tvrdiť, že neexistuje človek, ktorý by nepotreboval s nimi pomôcť, zmeniť ich, vylepšiť. To nedokážeme len našou ľudskou snahou, na pomoc musí prísť čistá, nezištná láska. Presne taká, akou Boh miluje človeka. Z biblického textu sme sa dozvedeli, že Boh chce zmeniť náš život. Prišiel k nám a dáva nám moc Ducha. Nevynecháva nikoho. Ponúka Radcu a Pomocníka všetkým, ktorí chcú svoj životný obsah vylepšiť, či začať od znova. Boh vylieva na nás svojho Ducha. Prijmime Ho a buďme tými, ktorí Mu načúvajú a nie tými, ktorí hodnotia svoj život výškou materiálnej istoty.