Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. mája 2005

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči. Boží zásah v prospech človeka volá človeka k vyznaniu. Pozornosť ľudí vždy pútali nezvyčajné činy a udalosti. Hoci je takáto ”senzáciechtivosť” do veľkej miery povrchná a plytká, nám, ktorí poznáme Božiu moc, dáva priestor k vyznaniu viery a vzdávaniu slávy Bohu. No chvíle ľudského nadšenia sú aj veľkým pokušením Božiu moc si privlastniť a posunúť na trón slávy ľudské Ja namiesto Boha. Údiv, bázeň a nadšenie ľudí preto vnímajme ako darovanú príležitosť uskutočňovať to, kvôli čomu sme boli v tomto svete ponechaní – vyznať a nezaprieť Toho, kto je Tvorcom nášho života, Uzdravovateľom našich bolestí, Záchranou v čase búrok, keď nám ubúda síl. Ľudský údiv nad Božím konaním je namieste, avšak vo svetle udivujúcej udalosti vzkriesenia sú mocné Božie skutky v súčasnosti očakávateľné a v plnom súlade so zachraňujúcim, uzdravujúcim a obnovujúcim konaním nášho Trojjediného Boha!