Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. mája 2005

Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti. Chod sveta je v rukách Trojjediného Boha. Aké krehké sú všetky ľudské istoty. Umrie progresívny panovník alebo predseda vlády a ľudská spoločnosť sa obáva chaosu a vonkajšieho ohrozenia. Akú istotu môžeme ešte mať, keď sa pominú ľudské – politické, či ekonomické istoty? Ostane trón prázdny, nastane nekontrolovateľné bezvládie, ktoré nás pohltí? Izaiáš vo svojej úžasnej a zároveň bolestnej vízii vidí, že to tak nie je. Na tróne dejín neohrozene sedí ”svätý, svätý, svätý – Hospodin mocností”. Je to všemohúci Boh Stvoriteľ, ktorého ”sláva napĺňa celú zem”. Je to Boh Vykupiteľ, ktorý sa vo Svojom jednorodenom Synovi dotýka našich ”nečistých perí” a žeravou páľavou Svojho Slova stiera viny bezradných a bezmocných. Je to Boh Obnoviteľ, ktorý mocou Svojho Ducha prináša slovo zákona a evanjelia Ježiša Krista. Tento Boh koná od začiatku do konca. Je to Boh živý, vstupujúci do reálnych vzťahov so svojím zdráhajúcim sa stvorením. Nik nepreruší Jeho plán, nik nás nevytrhne z Jeho mocnej ruky! Sláva buď nášmu Trojjedinému Bohu naveky vekov!