Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. mája 2005

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ. Poriadok v cirkvi. V dejoch prvých kresťanov nachádzame prvý ”rozkol” – reptanie, nespokojnosť. Jedna skupina sa postavila proti druhej. Vôbec nie neznáma situácia počas celých dejín kresťanstva. Koľko je dnes tých rozkolov a reptaní iba uprostred jedného spoločenstva! V tomto krátkom texte nám Pán ukazuje cestu, ako prejsť takýmito úsekmi. Ako prvé si musíme všimnúť, že tento krátky text začína i končí správami o raste cirkvi. Rozkol nastal v situácii, keď pribúdalo učeníkov a posledný siedmy verš, hovoriaci o situácii po rozkole, informuje ešte o väčšom raste. My sme skôr svedkami opaku: rozkoly, problémy spôsobujú úpadok... To, čo sa udialo vtedy v Jeruzaleme, nás povzbudzuje: vždy existuje riešenie pre problémy, rozkoly, dokonca riešenie, ktoré spoločenstvo upevní a výsledkom bude rast, prebudenie! Riešenie, ktoré prinieslo požehnanie vtedy (a určite prinesie aj dnes), bolo výsledkom týchto zápasov: 1. Modlitebný zápas (apoštolovia boli pilní na modlitbách); 2.Zápas o rozdelenie práce – každého Boh obdaril, každý má iný dar, ktorým má slúžiť ostatným (rozkoly často vznikajú preto, že je mnoho pasívnych, iba prizerajúcich sa a všetko kritizujúcich); 3. Zápas o poriadok – každému má byť jasné, aká je jeho služba, úloha; 4. Zápas o jednotu – podriadenie sa ”prijatým opatreniam”(ako ťažko je nám podriadiť sa tomu, čo navrhol niekto iný). Hoci uvedenie poriadku a podriadenie sa neznejú ako duchovné riešenia, predsa prinášajú požehnaný výsledok, o akom čítame pri prvom rozkole.