Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. júna 2005

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh! Najdokonalejším a najsvätejším Poslom Božej lásky bol a naveky aj ostane Pán Ježiš Kristus. On nám zjavil, že cieľom Božej lásky je, ”aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život.” Ako môže človek dosiahnuť tento cieľ? Ako môže uveriť v Ježiša Krista? Čo je k tomu potrebné? K tomu je potrebná zvesť Božieho slova. Kto nám ňou poslúži? Poslovia Boží, ktorými sú nielen nebeské bytosti – anjeli, ale aj Pánom Bohom povolaní a Duchom Svätým vedení ľudia. Z nich spomeňme aspoň jedného: apoštola Petra, ktorý raz a navždy pochopil, že Pán Ježiš chce spasiť všetkých ľudí. Áno, aj tých, o ktorých si my myslíme, že nie sú hodní lásky a milosti Božej. – Poslovia Boží, ktorých Pán do Svojej služby povolal, žijú a pôsobia, konajú si svoju službu medzi nami. Nezačul si aj ty vo svojej duši povolanie Pánovo, aby si sa stal poslom Božej lásky? Ak inak nie, tak aspoň v úzkom kruhu svojich najbližších!