Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. júna 2005

Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy. Boží posol zvestuje Ježiša Krista. Každý verný posol Boží zvestuje, že Ježiš Kristus je Božím Synom, ktorý vzal na seba ľudské telo. V Jeho hrudi bilo milujúce, ku šľachetnej a ku vzácnej pomoci človeku ochotné srdce. Láska ku človeku, ku nám všetkým, Ho primäla k tomu, že sa nechal pribiť na kríž, hoci mu bola daná celá moc na nebi i na zemi. Zomrel, obetoval sa za nás, ale aj z mŕtvych vstal! On, vzkriesený Pán je ustanovený za sudcu živých i mŕtvych. Pre Jeho meno dosahujeme odpustenie hriechov. Ako? Skrze vieru! Na prvý pohľad sa zdá, že je to celkom jednoduché. Prv si to zrejme myslel aj náš reformátor Dr. Martin Luther, ktorý však neskôr vyznal: ”Ja zo svojho vlastného rozumu a zo svojej vlastnej moci nemôžem veriť v Ježiša Krista, môjho Pána.” Práve preto nás na pomoc posiela, Duchom Svätým nás obdarúva, aby poslami zvestovaný Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol od nás ctený, chválený a velebený na veky vekov!