Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. júna 2005

K Nemu (Hospodinovi) prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho. Boží posol je nástrojom v rukách Božích. Posol Boží vložil svoj život do rúk Pánových, je nástrojom v rukách Božích. Ide tam, kam ho Pán posiela. Koná to, čo mu prikáže a to bez ohľadu na to, či s príkazom Pánovým sa okolitý svet stotožní, či s Ním súhlasí alebo nie. Aj apoštol Peter šiel tam, kam ho Pán poslal, teda ku stotníkovi Korneliovi, ku pohanom. Židokresťania v Jeruzaleme mu k vôli tomu robili veľké výčitky, ba priam ho napadli. Keď im však apoštol zdôvodnenie svojho konania predložil a svoje vysvetlenie ukončil otázkou: “Ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu?” – sa uspokojili a velebili Boha. Pán si praje, aby si aj ty vložil život do Jeho rúk. Chce, aby si bol nástrojom v Jeho rukách. Poveruje nás aj takými úlohami, s ktorými dietky sveta nesúhlasia, ktoré nie sú im po vôli. Isté je, že ani my nechceme prekážať Božej vôli. Práve naopak! My si veľmi dobre uvedomujeme, že Pán od nás očakáva: ”Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.”