Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. júna 2005

On bude pokojom. Všetko skúmajme, dobrého sa držme! Kresťanská cirkev ani jednotlivý kresťan sa nevyhne vplyvu rozličných názorov, náuk a iných vplyvov na svoju vieru a kresťanský život. Nejde o to, kto a čím na nás vplýva. Záleží na tom, ako a či vôbec skúmame ducha toho, čo sa nám predkladá. Či je to Duch Kristov alebo nie. Aby nás pod zbožným rúškom neovládol duch tela (našich žiadostí), duch sveta (slávy, bohatstva a moci), ani duch diablov (ten sa rád a často oblieka do ovčieho rúcha!). Vidíme to z príkladu na začiatku existencie kresťanskej cirkvi, zo života prvých kresťanov. Nevinná “obriezka”, ktorá znamenala veľké požehnanie a Boží dar pre Jeho ľud Starej zmluvy – pre národ izraelský, mohla sa stať vplyvom antikristovho ducha zničením daru Božej milosti v Kristovi Ježišovi pre každého veriaceho. Všimnime si, že toho Kristovi cudzieho ducha nevniesli do prvotnej cirkvi neveriaci, ani proti cirkvi stojaci nepriatelia, ale vyrástol v strede veriacich, ktorí sa nedali viesť Duchom milosti, ale duchom skutkov, “niektorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi” (v. 5)!!! Oni chceli položiť učeníkom Kristovým “na šiju jarmo, ktoré ani naši otcovia, ani my nevládali sme niesť” – svedčí apoštol Peter. I dnes musí cirkev a každý kresťan hľadať a držať sa Ducha Kristovho. Aj ty, ak chceš ostať verný/á svojmu Spasiteľovi až do smrti. Ak sa nechceš zrieknuť a pohrdnúť milosťou, danou nám v Kristovi Ježišovi na odpustenie hriechov, spasenie, posvätenie a večný život. I dnes v cirkvi rastú vedľa seba aj tí, ktorí nie sú z nás. Ako v Ježišovom podobenstve kúkoľ medzi pšenicou!