Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. júna 2005

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Cirkev – spoločenstvo veriacich v sporných veciach potrebuje jasnú smernicu pre svoj život. Aby sa všetko dialo v cirkvi slušne a v poriadku. Aby všetko bolo založené na čistom, zdravom učení Pánovom. “Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja” (1K 14,33)! V cirkvi nemajú miesta bludné náuky! (čítaj 2Tim 1,13nn; 4,1nn; Tit 1,10-11; 2,1.10). Aj prví kresťania prijali jasné pravidlo pre svoj život v “pálčivej otázke,” ktorá ich vtedy trápila. Urobili tak, aby sa chránili od bludných náuk a zostali v čistom učení Pánovom. Vonkajší nepriateľ je i dnes zjavný. Vnútorný nepriateľ ťahá cirkev neviditeľne, skryto svojimi “pákami na vedľajšiu koľaj.” Neprehliadnime, že prví kresťania pravidlo - smernicu pripravili a prijali spoločne! “Apoštoli a starší s celým cirkevným zborom uzavreli... jednomyseľne: “Zaľúbilo sa Duchu svätému aj nám, neukladať vám nijakého iného bremena okrem týchto nevyhnuteľných vecí...” (v. 22- 29). Apoštoli Peter i Jakub nepresadzovali svoj názor. Svedčili o tom, čo prijali od Pána Ježiša Krista z milosti. Po zvážení všetkých argumentov prijali spoločné uznesenie, ktorého sa potom všetci jednomyseľne držali. Cesta k uzneseniu nebola ľahká, jednoduchá ani tichá. Vznikla “po dlhých hádkach” (v.7). Tie vyplývali z temperamentu, spôsobu hovoriaceho, argumentujúceho. Nik však nikoho nezahriakoval. Nezastavil v reči – nevzal nikomu slovo. Autoritatívne nevyriekol niečo, pri čom ostatní mali iba “zraziť päty a zložiť klobúk.” Kristova cirkev je spoločenstvo rovných pred Bohom (všetci zhrešili a nemajú slávy Božej) a rovných pred sebou (všetci sú iba omilostení hriešnici, vykúpenci Kristovi). Preto cirkev aj dnes musí spoločne hľadať a spoločne prijímať vo svetle evanjelia Kristovho jasné smernice pre vnútorný poriadok života spoločenstva veriacich. Iný spôsob zavádzania poriadkov v cirkvi je nadradzovaním jedných nad druhých. Patentovaním neomylnosti jedných na úkor druhých. Prenášaním cudzích poriadkov a spôsobov do života cirkvi. Prekážaním pôsobeniu Ducha svätého medzi nami. Takže, hľaďme, aby sme nevypadli z milosti Božej danej nám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi a Spasiteľovi.