Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. júna 2005

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto! V živote ľudí – aj kresťanov – vznikajú aj osobné spory. V Starej zmluve čítame o Abrahámovi a Lótovi, ktorých pastieri sa hádali medzi sebou pre pasienky. V Novej zmluve čítame o Pavlovi a Barnábašovi, ktorí sa pohádali pre Jána, zvaného Markom. V oboch prípadoch spor vyriešili tým, že “jeden išiel naľavo a druhý napravo.” Abrahám dal na výber Lótovi. Barnabáš pojal Jána a šiel na Cyprus. Pavel pribral Síla a pochodil Sýriu a Cilíciu. Nenútili sa navzájom robiť to, čo bolo inému “proti srsti.” Každý slobodne urobil podľa svojho “najlepšieho vedomia a svedomia”. Avšak “kade chodili po mestách, všade nariaďovali zachovávať ustanovenia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, a tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.” Učme sa z príkladu Písma svätého: nenútiť jeden druhého konať iba to, čo my považujeme za správne. Uznesenia starších nech rozhodujú aj v našich sporoch.