Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. júla 2005

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností. Radosť zo spásy prevyšuje bolesť z utrpenia. Žalmista v žalme 34,7 napísal: “Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.” Niečo podobné stalo sa aj s Pavlom a Sílom vo väzení vo Filipis. Boh počul ich piesne a modlitby, ktoré k Nemu vysielali vo svojom súžení. Nielenže spôsobil predivné vyslobodenie, ale požehnal ich utrpenie pre čistotu spôsobu šírenia evanjelia Kristovho spasením celej rodiny žalárnika. Takže radosť z tých, ktorí ich utrpením mohli uveriť, prevýšila bolesť utrpenia, ktoré prežili. Boh aj naše utrpenia môže použiť pre záchranu k večnému životu. Nenechajme sa súženiami zdeptať, ale živou vierou v nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista buďme Jeho svedkami vo všetkých súženiach a ťažkostiach nášho každodenného života.