Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. júla 2005

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Účel svätí prostriedky? Pavlova misijná činnosť v Tesalonikách prináša napätie a spor. Na jednej strane konzervatívny postoj tradične orientovaných Židov a na druhej strane novátor Pavel, ktorý svojou zvesťou rozbíja tradičnú vysnívanú predstavu Židov o politickom mesiášovi. Cieľavedome vysvetľuje, že Mesiáš znášal utrpenie, že zomrel a z mŕtvych vstal. To, čo očakávali, sa splnilo v osobe Ježiša z galilejského Nazaretu. Obrovská tragédia Božieho ľudu, keď úpenlivo prosí Boha o naplnenie očakávaných zasľúbení, a na druhej strane nedokáže uveriť, že ich Boh vyplnil. Nebráni aj nám naša falošná predstava zakomponovaná do biblických právd dôverovať Božiemu pôsobeniu aj dnes? Spor sa vyostroval, keď misky váh sa začali nakláňať na Pavlovu stranu. Váhu argumentov vystriedalo surové násilie. Veď treba toho druhého umlčať za každú cenu. Čo na tom, ak sa aj spojíme s ľuďmi zvrhlými, ktorí dokonca ani nevedia, o čo ide (v. 5). Nemusíme sa štítiť ani klamstva alebo vymysleného prekrútenia slov, aby sme ovplyvnili mienku verejnosti a vplyvných ľudí. Tak sa z Pavla stane politický burič (v.7, 13), ktorého treba odstrániť. Bohužiaľ, s takými javmi sa nestretávame iba u Židov v Tesalonikách. Cirkevné dejiny sú plné situácií, keď pri sporoch účel svätí prostriedky. A ako je to dnes? Tragédiou cirkvi nie je to, že dôjde k stretu názorov. Veď to podnieti hľadanie pravdy. A ak ostávame na úrovni skúmania skutočných argumentov (v. 11, 12), potom to vedie k rastu a posilneniu viery. Beda však, ak prídu iné motívy, keď účel začne svätiť prostriedky. Vtedy Pánovo slovo “neviete čieho ste ducha” (Lk 9,55) nezneje iba synom Zebedeovým, ale aj nám.