Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. júla 2005

V tôni Tvojich krídel nachádzam útočisko, kým prejde záhuba. Príťažlivé spoločenstvo. Pavlova neúnavná budovateľská práca predstavuje obrovský akčný rádius. Prechádza celou Malou Áziou a putuje cez Grécko až do Macedónska. Bez áut, rýchlovlakov či lietadiel precestoval tisícky kilometrov. A všade zakladal a budoval silne príťažlivé spoločenstvo. To, čo charakterizovalo všetky prvé kresťanské zbory, bolo bezpochyby spoločenstvo, ktoré malo svoju silu vo vzájomných vzťahoch lásky. Určite neboli bezchybné a dokonalé, ale záznamy v novozákonných listoch a Knihe skutkov hovoria výrečne a presvedčivo. Porozmýšľajme nad niektorými črtami spoločenstva, ktoré vidíme v prvých zboroch založených Pavlom. Stále neviem, ktorý typ spoločenstva v dnešnej praxi zborov obsahuje tzv. Hody lásky – spoločné stretnutie pravdepodobne v domoch, ktorého súčasťou je lámanie chleba (pozri Sk 2,7). Čas vzájomného zdieľania vo všetkých rovinách potrieb. Božia rodina má mať cieľ, byť tou najlepšou komunitou pod slnkom. Má tvoriť vskutku rodinné spoločenstvo. Budovať ho, je namáhavý proces. Spojiť cudzích, spolu nezladených a nekompatibilných ľudí rôznych rás, národov, pováh, pohlaví to dokáže iba Duch Boží. Ak On nestavia túto domácnosť, márne sa namáhajú farári, kazatelia a iní cirkevní profesionáli. Lámanie chleba nepredstavovalo len symbolickú spomienku na Kristovu obeť. Bolo to pripomenutie fyzického sebavydania – On sa vydal nám, neušetril si pre seba nič. Dal všetko! I my sa máme v tomto Jemu podobať, dávať sa jedni druhým, nešetriť sa pre seba samého. Dávať zo svojho majetku, zdieľať sa so svojimi peniazmi – aby neboli iní (možno menej šikovní, nadaní a pod.) v núdzi. Ak sa však dnes v dobách boha matérie dotknete tejto modly, nastane zemetrasenie. Som rád, že môžem žiť v spoločenstve, ktoré má za cieľ napodobňovať život prvých zborov. Nech vás táto úvaha povzbudí začať aj u vás!