Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. júla 2005

Neboj sa, ... Hŕstka Izraela, ja ti pomáham – znie výrok Hospodinov – tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela. Ako ísť cestou Kristovou? Nikto sa v živote nevyhne súženiu, napriek tomu, že na zabezpečenie sa pred problémami vynakladáme nemalé prostriedky. Ľudia v živote najviac trpia pre vlastný hriech, tvrdohlavosť, pýchu, či zlyhania v telesnej oblasti, v túžbe po hedonistickom živote. Vzájomné vzťahy a ich nedokonalosť sú tiež častou príčinou ľudských súžení. Na jednej strane môže teda človek trpieť v dôsledku vlastných chýb či zločinov zo strany ľudí, chrániť sa a vyhýbať akýmkoľvek problémom. Znakom pravého kresťanského života je znášať súženia, niesť vlastný kríž i bremená druhých, ako Kristom dané privilégiumpodobať sa mu. Nemyslím, že Pán Ježiš niesol ľahké bremeno. Malo váhu globálneho civilizačného zlyhania a hriechu. Moje a tvoje viny boli súčasťou tohto bremena, nebolo to len akési symbolické bremeno. Ani nás Ježiš nevolá niesť iba symbolické bremená. Niesť skutočné bremená iných ľudí je identický znak na kresťanovom živote. V istom zmysle sme povolaní vyhľadávať problémy a vystrojení do nich vstupovať. Znie to príliš trúfalo? Pavel sa mohol vyhnúť Jeruzalemu a ísť slúžiť kdekoľvek inde. Jeho kroky však viedol Duch Boží. Nemohol a ani sa nechcel vyhnúť utrpeniu, lebo vedel, že je naň pripravený. Osláviť ním Pána, patrilo do jeho údelu. Sám vraví na inom mieste:”...radujem sa vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev” (Kolosenským 1,24). To je pravdivý pohľad na odvrátenú stranu kresťanského života. Ísť cestou Kristovou, teda znamená ísť tak, ako ide lekár v ústrety chorobe. Ísť v ústrety hriechu ukrytému v srdci druhého človeka. Ísť v ústrety konfliktu, ktorý treba pacifikovať. Nežiť sám pre seba. Žiť s túžbou slúžiť Kristovou terapiou všetkým potrebným na svete. Aj Pavel vedel, že je to priťažká úloha pre jednotlivca, preto všade zhromažďoval do spoločenstiev, zborov veriacich kristovcov. Spolu mnoho zmôžeme, spolu vytvoríme väčšiu sieť. Ako je to s vaším spoločenstvom, ste len jednotlivci, alebo ste dom Boží, Jeho rodina, ktorá vytrvalo hľadá a slúži v mene Kristovom?