Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. júla 2005

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nebol som neposlušný nebeskému videniu. Evanjelista Lukáš nám v prečítanom odseku podrobne opisuje Pavlovu reč pred kráľom Agripom. Pavel sa mohol odvolať na svoj horlivý náboženský život farizeja, keď sa protivil menu Ježiša Nazaretského. Rozhodujúci bod jeho života bolo jeho obrátenie sa pri Damasku, pri osobnom stretnutí sa so živým vzkrieseným Pánom Ježišom. Rovnako dôležitá bola jeho služba ako Božieho služobníka. Jej popis môžeme zhrnúť do štyroch častí: Prvá časť - nebeské videnie. Všetko robil v poslušnosti tomuto videniu (v. 19). Druhá časť - vykročenie kázať evanjelium (v. 20). Tretia časť - vyskúšanie jeho viery, keď ho Židia chceli zabiť (v. 21). Štvrtá časť - víťazstvo evanjelia v jeho službe (v. 22). - Dlhoročný pracovník s deťmi Samuel Doherty napísal knihu Poslušnosť nebeskému videniu. Často opakoval kázne na túto tému. Keď sa ho poslucháči pýtali, prečo tak často zdôrazňuje tieto štyri časti Pavlovej služby, povedal: ”Každý Boží služobník prechádza takými životnými obdobiami - videním Božieho poslania, potrebou vykročenia do služby, vyskúšaním svojej viery a poslania. Potom však nasleduje požehnanie v Božej službe!“ Položme si preto otázky: Poznám nebeské videnie pre svoj život? Vykročil som poslušne do konkrétnej služby pre Pána? Nezúfam si, ak som v skúškach a ohni mojej viery a služby? Ďakujem za každé požehnanie môjho života? Nebuďme neposlušní Božiemu zámeru s naším životom!