Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. augusta 2005

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. Ani chrám v Jeruzaleme neodolal! Prorok Jeremiáš napokon v poslednej kapitole prorockej knihy musel oznámiť, že pohroma, ktorá stihla chrám, Jeruzalem i kráľa Cidkija, bola spôsobená pre hnev Hospodinov, v ktorom ich odvrhol od seba. Jeruzalem, najmä chrám bol vydrancovaný, ľud odvlečený do zajatia a kráľ so svojou rodinou usmrtený spôsobom, ktorý zopakovali aj ”mocní” 20. storočia vraždením v palácoch, koncentrákoch, žalároch i na uliciach... Len smutno je, keď človek musí vyznať o človeku, že sa stal horším ako vlk... Písmo sväté však odhaľuje pravdu o poučení, ktoré treba len prijať. Júdskému kráľovi tú pravdu odhaľoval a cestu k možnej záchrane ukazoval prorok Jeremiáš. Zasa zbytočne! Prišiel tvrdý trest z Hospodinovho dopustenia, ktorý potrestaní nevládali, nevedeli prijať kajúcne. Nie však preto, že oni vtedy ešte nepočuli, nepoznali Ježišovo volanie robiť pokánie! Im predsa hlasno znelo Jeremiášovo usmernenie z moci Hospodinovho poverenia, ducha! Zapchávali si svoje uši i srdce. Nechceli počuť zvesť o vlastnom hriechu, hrešení, zabúdaní na Hospodina! (Jr 40,3). Museli si potom zakryť oči, aby nevideli to pustošenie najmä chrámu a v ňom všetko to zlato, o čom boli presvedčení, že to ostane naveky nepohnuté, stále! Nevieme si predstaviť, ako Júdejcami otriasla skutočnosť búrania a následne odvlečenia do zajatia v Babylónii! – Dnes nás pohľady v televízii na výsledky teroristickej ”vojny” napĺňajú nemenšou hrôzou a strachom. Ale vo všetkom tom svetlo záchrany a pochopenia príčiny ponúka boj každého z nás – proti hriechu, zlu v každej forme. Neexistuje iná poučka! V temnote zla poskytuje svetlo nádeje len Kristus a Jeho vykupiteľské dielo vykonané smrťou a vzkriesením, ktoré však ukazuje spôsob, obsah žitia v každej prítomnosti!