Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. augusta 2005

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš Jeho hlas. Oznam aj cudzine: môj sudca je Boh! Časť Božieho ľudu sme čítaním knihy 2.Kráľov opustili v babylonskom zajatí a ”drobný ľud” ostával doma bez chrámu a bez kráľa... Čítaním prorockej knihy Daniel sa dostávame do obdobia júdskeho kráľa Jójákima a (po obliehaní Jeruzaleme sa stal Nebúkadnecarovým poddaným, až napokon po nemúdrych pokusoch v spoliehaní sa na Egypt) zomrel, na trón sa dostal jeho syn Jójakín, ktorého spolu s vylúpeným chrámom a časťou ľudu odviedol do babylonského zajatia. Z čítania 2.Kráľov vieme, že Joziášovi potomkovia na tróne sklamali a následkom bolo zajatie ľudu ako trest od Hospodina. Pobyt v zajatí je Božím súdom nad neverným ľudom. Toto spoznať napomáha Danielova kniha už aj svojím menom. Daniel = Môj sudca je Boh. Nie Nebúkadnecar sa pomocou armády stal víťazom či sudcom na Božom ľude, ale Pán mu do rúk vydal júdského kráľa i Jeruzalem. Táto skutočnosť, videná ľudskými očami, chce znamenať len beznádej. Avšak ”môj sudca je Boha znamená nádej do budúcnosti i napriek zlej prítomnosti. A pretože ide o vyvolený ľud, ten svoju vyvolenosť potvrdzuje plnením Božej vôle. V povinnostiach takejto služby nastáva zvod a pokušenie. Stihlo to aj Izraelcov bez vady, ktorí po vyučení mali ostať v službách babylonského kráľa. Bola to veľká skúška či pokušenie a Daniel obstál v nej spolu so svojimi druhmi, lebo sa nechceli poškvrniť jedením mäsa z určitých zvierat, zvlášť určeného k obetiam babylonskému božstvu a tak sa zúčastňovať pohanského kultu. Oni si vyžiadali zeleninu a vodu, čo im bolo poskytnuté, pretože Boh zapôsobil na dozorcu a ten robil júdskym mládencom po vôli. Najmä však Boh obdaroval Daniela múdrosťou a v nej schopnosťou vykladať sny. Tak bude nad Nebúkadnecarom víťaziť Hospodin a Jeho služobníci vierou v Neho. Viera v Boha zjaveného v Ježišovi Kristovi sa dokazuje v každej situácii ako múdrosť, napomáhajúca na ceste do spásy.